Gawain ng BAYAN sa Gitna ng Krisis Pangkalusugan na COVID-19

Sa darating na apat na linggo, malaki ang magiging pagbabago sa pamumuhay ng maraming Pilipino bunga ng paghihigpit na dulot ng krisis ng COVID-19. Sanhi ang pandemya ng pagsasara ng mga siyudad o kwarantenas upang pigilan ang pagkalat ng virus. Nagtakda na ng paghinto ng transportasyon, mga checkpoint, habang suspendido na ang kalakhan ng trabaho at ang mga klase sa lahat ng antas. Nagsasara na ang mga malls maliban sa mahahalagang serbisyo. Bumabagal na ang ekonomiya at nalalagay sa alanganin ang mga pinakabulnerableng sektor ng lipunan. Ang buong isla ng Luzon ay naka-lockdown ngayon at maghipit ang regulasyon sa pagkilos ng tao.

Hindi hihinto ang ating mga gawain bilang mga aktibista dahil sa krisis pangkalusugan at malawakang kwarentenas pangsiyudad. Sa kritikal na mga panahong ito, higit na kailangan ang mga aktibista para punahin ang baluktot na mga palisiya ng gobyerno at ang problematikong pagpapatupad nito.

Kailangang magtulong-tulong para mapigilan ang paglaganap ng sakit at paglala ng sitwasyon.

Bilang bahagi ng ating panata sa mamamayang Pilipino:

Magpapatuloy ang Bayan bilang sentro ng mga kampanya upang pagkaisahin ang pagsisikap ng iba’t-ibang sektor para harapin ang krisis ng COVID-19 at iba pang mga isyu ng mga mamamayan. Magbibigay tayo ng napapanahong ulat sa mga miyembrong organisasyong, tutulong na itaas ang kamalayan at kakayanang ng masa na pigilan ang pagkalat ng sakit. Magpapatuloy rin tayo sa pagsusulong ng iba’t ibang mga isyu sa kabila ng lockdown.

Ipagpapatuloy ng Bayan ang kanyang panawagan para sa higit pang suporta mula sa gobyerno para sa pampublikong serbisyong pangkalusugan, mga manggagawang pangkalusugan na nasa frontlines at supporta para sa maralita at bulnerableng sektor ng lipunan. Ang mga miyembro ng Bayan na mga manggagawang pangkalusugan at propesyunal ay patuloy na kikilos sa kani-kanilang saklaw upang tumulong sa mga komunidad sa pagharap sa pangunahing krisis pangkalusugan na ito.

Magpapatuloy tayo sa pagpapahayag ukol sa malawak na isyung panlipunan na nakakasagka sa kakayanan ng mamamayan na tumugon sa pandemya. Patuloy nating ipaglalaban na unahin ang badyet para sa serbisyong pangkalusugan habang tinututulan ang militarista at mapanupil na tugon sa krisis.

Kikilos ang ating mga miyembro sa mga komunidad upang sumuporta sa clean-up drives, community disinfection, local disease monitoring at pangangalap ng mga rekurso para sa mga nangangailangan. Makikipagtulungan tayo sa ibang mga grupo, indibidwal at inisyatiba tungo sa makatao at maka-mahirap na tugon ang krisis.

Mahigpit na babantayan ng Bayan ang pagpapatupad ng enhanced community quarantine at lockdown, kasama na ang paglilimita sa pagbyahe, curfew, pagpapaliban ng pagtrabaho at ang epekto nitong pang-ekonomiya sa mga manggagawa, at ang pangkabuuang tugon ng gobyerno sa krisis. Mananatili tayong mapangmatyag at iuulat ang pang-aabuso sa mga karapatan lalo na’t hindi malinaw ang mga alituntunin at ang mga tagapagpatupad ay pumapaling sa dahas at pamumwersa sa halip na pagpapaunawa at pag-eeduka. Habang tinatamaan ang ekonomiya, igigiit natin ang kagyat na ayudang pang-ekonomiya lalo na para sa pinakabulnerableng mga sektor kagaya ng mga manggagawa at maralitang tagalunsod.

Hinggil sa aksyong masa, pinapayuhan ang mga miyembrong organisasyong na seryosong ikunsidera ang mga isyung pangkalusugan at pangseguridad alinsabay ng mga isyung pampulitika. Mainam na pansamantalang iwasan ang malalaking pagtitipon at mga pulong.

Sa mga ispesyal na kaso kung saan mangangailangan ng pagkilos ng masa, marapat na magkaroon ng karagdagang pag-iingat at tiyakin ang kaligtasan ng mga dadalo at ng publiko sa panahong idaraos ang pagkilos. Iminumungkahi rin na panatilihing maikli at mabilis ang mga aksyon. Kakailanganing ipagpaliban sa susunod na panahon ang ilang mga aktibidad dahil sa kasalukuyang kalagayan.

Maaring tingnan ang iba pang pamamaraan upang magpahayag ng pagtutol at magpakita pakikiisa kahit sa panahong limitado ang malakihang pagtitipon dahil sa kunsiderasyong pangkalusugan. Sa ganitong kalagayan, pagtitibayin natin ang ating presensya sa social media upang masiguro ang napapanahong pag-uulat, wastong koordinasyon at kagyat na pagtugon sa mga isyu.

Patuloy nating sisingilin ang rehimeng Duterte sa kapabayaan nito sa sistemang pangkalusugan ng bansa at sa huli at lubhang kapos nitong pagtugon sa krisis ng COVID-19 na nagpapahamak sa mamamayan. Minaliit ng rehimen ang problema at naging lubhang kapos ang mga hakbang para pigilan ang pagkalat ng sakit. Hindi gumawa ng agarang aksyon tuald ng travel ban sa China. Hindi gumawa ng programa para sa malawakang testing upang matukoy kung saan kumakalat ang sakit. Hindi lubos na naisaalang-alang ang kalagayan ng mga mahihirap sa isinagawang lockdown o community quarantine.

Patuloy din nating isisiwalat ang hindi pagkakapantay-pantay at mga problemang panlipunan na siyang dahilan ng pagiging bulnerable ng mga mamamayan sa pagkakasakit. Kailangan ang pangmatagalang solusyon upang patatagin ang sistemang pangkalusugan at maibsan ang bulnerabilidad ng mamamayan, lalo na ang maralita.#